1395/01/11    09:19

مطالب این شماره:

  • گزارشی از واحد انبار
  • پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی
  • گزارش پروژه های بهبود
  • داستان کوتاه
  • پلاستونیک در ماهی که گذشت
1394/10/17    18:45

نشریه داخلی شرکت پلاستونیک با هدف اطلاع رسانى مستمر و تبادل اطلاعات بین کارکنان و جهت شناسایى توانمندیها و ظرفیت هاى نیروى انسانى شاغل در شرکت در خرداد ماه 1394 به صورت ماهنامه انتشار خود را آغاز کرد.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved