1394/10/17    18:45

نشریه داخلی شرکت پلاستونیک با هدف اطلاع رسانى مستمر و تبادل اطلاعات بین کارکنان و جهت شناسایى توانمندیها و ظرفیت هاى نیروى انسانى شاغل در شرکت در خرداد ماه 1394 به صورت ماهنامه انتشار خود را آغاز کرد.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved