1397/05/20    09:49

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع ساختمان و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است.این نمایشگاه 18دوره موفق را پشت سر گذشته است.شرکت پلاستونیک درهجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان که از تاریخ 15الی 18 مرداد1397 برگزارگردیده حضور یافته است.

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved