1402/12/14    02:50

نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران

آذر ماه 1402
ساری، دانشگاه پیام نور مرکز

1402/12/14    02:41

دوره آموزشی تکنسین های نصب

ویژه تکنسین های نصب نور
باهمکاری فروشگاه سلیمی
نور، آبان ماه 1402

گروه: همایش ها
1401/06/29    09:19

مراسم قرعه کشی ویژه تکنسین های نصب گرگان

باهمکاری فروشگاه  ابن مهدی
گرگان، شهریور 1401

designed & developed by moje sevvom
Copyright © 215 Plastonic Co All Rights Reserved