توصیه  نظام مهندسی جهت نحوه صحیح نصب مخازن

مقررات ملی ساختمان

مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی )

محصول مرتبط: مخزن 1000 لیتری زیرپله سه لایه مخزن 800 لیتری مکعبی سه لایه مخزن 400 لیتری افقی سه لایه مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه مخزن 220 لیتری عمودی دولایه فوم دار مخزن 230 لیتری مکعبی سه لایه مخزن 6000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 1000 لیتری کتابی لوله دار سه لایه مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 5000 لیتری عمودی بلند سه لایه مخزن 3000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 2000 لیتری عمودی سه لایه مخزن 1500 لیتری عمودی سه لایه مخزن 1000 لیتری عمودی بلند سه لایه مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه سه لایه مخزن 900 لیتری کروی سه لایه مخزن 550 لیتری عمودی سه لایه مخزن 500 لیتری عمودی سه لایه مخزن 350 لیتری عمودی سه لایه مخزن 220 لیتری عمودی سه لایه مخزن 100 لیتری عمودی سه لایه مخزن 100 لیتری عمودی دو لایه فوم دار مخزن 5000 لیتری افقی سه لایه مخزن 4000 لیتری افقی سه لایه مخزن 3000 لیتری افقی سه لایه مخزن 2000 لیتری افقی سه لایه مخزن 1500 لیتری افقی سه لایه مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه مخزن 750 لیتری افقی سه لایه مخزن 700 لیتری افقی سه لایه مخزن 500 لیتری افقی سه لایه مخزن 300 لیتری افقی سه لایه مخزن 250 لیتری افقی سه لایه مخزن 200 لیتری افقی سه لایه مخزن 100 لیتری افقی سه لایه مخزن 70 لیتری افقی سه لایه
designed & developed by moje sevvom & DATA Agency
Copyright © 2015 Plastonic Co All Rights Reserved